Економски Техничар

 

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији. По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде али и другим предузећима и њиховим разним службама.

 

Економиски техничари истражују начине како друштво искоришћава своје ограничене изворе – сировине, људски рад и капитал, како би произвело робу и услуге. Они проучавају трошкове и учинке производње, потражње и потрошње роба и услуга. Своје сазнања темеље на проучавању економских појава и процеса; зато скупљају и анализирају податке, прате и прогнозирају економске трендове.

 

Радне компетенције еkономског техничара су да:

- води благајничко пословање,

- попуњава књиговодствена документа,

- књижи пословне промене,

- састави изештај о пословању,

- обрачунава рате и камате кредита,

- води послове књига предузећа и контролише их,

- обрачунава порезе и дуговања,

- планира продају робе у току године,

- планира и организује рекламирање производа и услуга.

 

Контакт

Адреса :    Светосавска 39

E-mail :    tskosjeric@its.rs

Тел. :    тел:031/781-645

Како до нас